contactinformatiekunstagenda

Huurovereenkomst

Hieronder kunt u ter informatie de huurovereenkomst lezen. Deze krijgt u toegestuurd op het moment dat u aangeeft dat u een kunstwerk wilt huren.

OVEREENKOMST INZAKE DE HUUR VAN EEN KUNSTWERK
  
De ondergetekenden,
Stichting Kwintes te Zeist, hierbij vertegenwoordigd door haar afdeling Papier en Meer te Almere, hierna te noemen ‘Kwintes’, en

De heer/mevrouw  ………………………………………, te ……………………………., hierna te noemen ‘huurder’,
overwegende dat:

1 huurder een bepaald kunstwerk uit de onder punt 1 genoemde website wil huren, waarbij de huurperiode minimaal drie maanden en maximaal twaalf maanden na de datum van levering (artikel 10) zal duren. De Algemene Voorwaarden Website Kwintes-kunst zijn van toepassing;
komen het volgende overeen:

2 huurder huurt van Kwintes het onder punt 1 bedoelde kunstwerk, getiteld …………………., en vervaardigd door kunstenaar …………………….. Zulks voor de totale huurprijs van € 5,- per maand, inclusief de verschuldigde 6% BTW, voor een minimum van twaalf maanden. Na afloop van deze twaalf maanden kan de huurperiode maximaal worden verlengd met twee keer twaalf maanden;
3 de totale huursom voor een jaar, ad € 60,-, dient voordat de levering plaatsvindt te worden betaald;     
4 huurder betaalt bij levering per geleend kunstwerk een borgsom ad € 150,-. Dit bedrag is inclusief 6% BTW en exclusief transportkosten;
5 in de tiende maand van de huurperiode stuurt Kwintes bericht aan de huurder met de vraag over het vervolg na afloop van de onder artikel 3 bedoelde huurperiode van twaalf maanden;
6 wanneer huurder het gehuurde kunstwerk na afloop van de hiervoor genoemde huurperiode inlevert, wordt de borg aan huurder teruggegeven. Dit onder de voorwaarde dat het teruggegeven kunstwerk niet is beschadigd, zulks naar het oordeel van Kwintes. Eventuele kosten van Kwintes worden met de borgsom verrekend;
7 besluit huurder na afloop van de hiervoor bedoelde huurperiode om het kunstwerk te kopen, dan betaalt hij hiervoor de koopprijs zoals die bij aanvang van de huur op de site stond vermeld. De reeds betaalde huur wordt op deze koopsom niet in mindering gebracht, de betaalde borgsom wel;
8 worden er tegelijk meer dan drie kunstwerken gehuurd dan bedraagt de borgsom in dit geval nooit meer dan € 450,-. De overige bovengenoemde voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht;
9 is het gestelde onder punt 8 van toepassing, dan draagt Kwintes kosteloos zorg voor verzending en plaatsing van de gehuurde kunstwerken, op een door de huurder aangegeven locatie binnen Nederland;
10 het risico voor het gekochte kunstwerk gaat over op de huurder op het moment van levering. Deze levering vindt nooit eerder plaats dan na betaling van de bedragen als hierboven bedoeld;
11 levering van het gekochte kunstwerk vindt plaats op ………………..(datum + tijd), op het adres ……………………..te ……………………… Eventuele verzendkosten komen voor rekening van huurder, tenzij artikel 9 van toepassing is;
 
Aldus opgemaakt te …………………………., op ……………………………….

Kwintes                                                                                             huurder